מחלקת החינוך, הנוער והספורט

בקשה לביטול רישום

הסיבה לביטול הרישום:

הצהרה והתחייבות - להורה עצמאי (רווק/ה, גרוש/ה, פרוד/ה, אלמן/ה)

1 .הנני מצהיר ומתחייב כי:
2. הנני מצהיר ומתחייב כי הנני אפוטרופוס החוקי של הקטין/ים ואחראי לחינוכו/ם במשותף עם:
(להלן האחראי -הנוסף).
* חובה לצרף מכתב מהאחראי הנוסף שנכתב ונחתם על ידו.

במקרה של הורים גרושים חובה לצרף פסק דין.

שם הקובץ פעולות
ת.ז. אמא
ספח של ת.ז. אמא
ת.ז. אבא
ספח של ת.ז. אבא
אבקש לקבל את הביטול באמצעות:
חתימת אב:
חתימת אם:
* טופס שלא ייחתם על ידי שני ההורים ולא יצורפו אליו ספחי שתי תעודות זהות פתוחים והמסמכים הנדרשים לא יטופל.